بی بهره وجودم ،به وجودت نظر آمد        از بحــر دلــم قصه یاری دگــر آیــد
دل بــی  تو  جفــای دگری اســت           اماچه کنم دل بی توبهترخوشش آیــد

/ 0 نظر / 2 بازدید