خنده دل

خنده بر دل می زند آن یار بی پروای من

                                      تا که شاید دل برد از این دل غمگین من

او که می داند دلم بهره دلم مانده عجیب

                                      پس چرا هی میزند سوز نگاهش را غریب

/ 1 نظر / 15 بازدید
زهرابانو

اگر ذره بین نگاه قوی باشد، در تمام صفحه های ورق خورده ی زندگی، اثر انگشت او دیده می شود. چه بچه گانه است که فکر می کنیم همه اش را، به تنهایی رنگ کرده ایم[گل] * یا الله *