موشکافی یه مساله حیاتی


اگر خدای جهانیان ابتدا حوا رو می افرید وسپس از گوشت بدن او، آدم می افرید، جهان امروز چه وضعی داشت؟
جهان امروزی وجود نداشت .
* پسران به محض تولد در زمان جاهیلت خود را با دست خود زنده به گور می کردند.
* شخصیت های برجسته در علم چون : خواجه نسرین الدین طوسی، بی بی ریحان بیرونی، ابن سیما و
* شخصیت های ورزشی چون : گلی دایی، شادی ساعی و ...
* شخصیت های سیاسی چون : {سانسور} و{سانسور} و{...} ظاهر می شدند.
* زن امروزی همه شان مو-ذی به معنای مرد ذلیل بودند.
* و پشت هر زن موفق مردی ایستاده بود.

/ 1 نظر / 2 بازدید