سلامی مهربان در اولین طلوع صبح امید

به زیبایی رفته ات که بازگشتش تبلوری دیگراست

به ماورای وجودت که یافتنش کمالی به سوی اوست

بدان دل به دیدن تو دارم وجان به وصالت

/ 0 نظر / 4 بازدید