مطبوعاتیروزنامه شماره1: فردا روزنامه شماره 2و3 دوباره اغاز بکار خواهند کرد .
روزنامه شماره2: روزنامه شماره3 دیروز توقیف شد .
سایت خبری روزنامه شماره1: سایت خبری روزنامه شماره2 دیروز فیلتر شد .
روزنامه شماره2: سایت خبری روزنامه شماره1 دیروز فیلتر شد .
روزنامه شماره1: روزنامه شماره2 دیروز توقیف شد .
یک منبع اگاه: روزنامه شماره1 دیروز توقیف شد .
یک منبع نا اگاه: منبع اگاهی در این مورد وجود ندارد .
یک فرد ناشناس: یک منبع نا اگاه تا اطلاع ثانوی در قرنطینه است .
... {... و} ...{... : ... .}... {...}

/ 0 نظر / 9 بازدید