بهترین کار

بهترین کارها را بکنی وقتی او نپسندد چه سود ...

/ 1 نظر / 14 بازدید
زینب

خـالـــق مــــن «بهشتــــــــی» دارد نزدیــــکــ ، زیبـــــا و بـزرگــــ و «دوزخـــــی» دارد، به گمانــــم کـوچـکــ و بعیـــــد و در پـــی دلیـلیـسـت کـــه بـبـخـشــد مــا را