الله الله یا رسول الله مدد

یا حبیبی نور عینی یا رسول الله مدد

یا نبییّ حُبّ قلبی یا رسول الله مدد

همه عالم به فدایت یا رسول الله مدد

زنده باشم به نگاهت یا رسول الله مدد

/ 1 نظر / 62 بازدید