عرض تسلیت خدمت امام رضا (ع) و امام زمان (عج)

محبت بین خواهر و برادر همیشه وصفش شنیدنی است ...

آقاجان تسلیت

/ 1 نظر / 14 بازدید
زهرابانو

خـــــــــدایـــــــــــا دلــــــم كــــــه برایـــــت تنــــــگ می شــــــود بــــــا آنكـــــــه می دانـــــم همـــــه جــــــــا هستی، امــــــا بــــــه آسمـــــــان نگـــــــاه می كنم، چــــــرا كــــه آسمـــــــــان ســــــــــــه نشــــــــــــانه از "تــــــــــــو" دارد: بــــی انتهـــــــــاست، بــــــی دریــــــــــــــغ اســــــــت، و چــــــون یـــــك دست مهربـــــــــــان همیشـــــــه بــــــــــالای ســــــر مـــــــاست...