در مزمت شلوارکوتاه دختران

پیرما را گفتند: در مزمت شلوارکوتاه دختران چیزی بگو! شیخ خروشید وگفت: خاموش! که شلوارکوتاه فواید بسیاراست ومن درمزمتش هیچ نگویم! گفتند فایده اش برگو! گفت چون دختران شلوار کوتاه پوشند پسرهاسربه زیرگردند وپایین بنگرند وچون پایین بنگرند هم ازگزند تیرشیطان درامان مانند و هم از شر چاله های خیابان.

/ 0 نظر / 4 بازدید