انسان شناسی

تصوراتی که ما از خودمان داریم، شیوه زندگی ما را تدبیر می کند. تصورات غلط مثل تصورات صحیح موثرند، حتی ممکن است فاجعه به بار بیاورند. نگرش های گوناگون به ماهیت و فطرت انسان از قوی ترین و موثرترین اندیشه هایی است که می توان یافت.
راجر تریگ، « انسان در دیدگاه ده متفکر»، ترجمه رضا بخشایش

بدون توسل به روش درون بینی و بدون اگاهی حضوری بی واسطه، به احساسات وعواطف و ادراکات و افکار نمی توان حوزه علم روانشناسی انسان را معین کرد.
ارنست کایسر، « رساله ای در باب انسان »، ترجمه دکتر بزرگ نادرزاده

عیان نشد که چرا امدم کجا رفتم      دریغ و درد که غافل زکار خویشتنم
حافظ

/ 1 نظر / 2 بازدید